Top 5 đảo ngữ là gì tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Duới đây là các thông tin và kiến thức về đảo ngữ là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Đảo ngữ trong tiếng Anh (Inversion) được sử dụng với mục đích nhấn mạnh ý nghĩa của hành động và tăng tính biểu cảm của câu. Cấu trúc đảo ngữ rất hay xuất hiện nhưng không phải người học nào cũng nắm chắc được cách sử dụng chuẩn xác và ghi điểm phần này trong bài thi. Hãy cùng Step Up tổng ôn và tìm hiểu rõ về đảo ngữ nhé!

1. Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ trong tiếng Anh là hiện tượng phó từ (hay còn gọi là trạng từ) và trợ động từ trong câu được đưa lên đứng đầu câu, trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh vào hành động, tính chất của chủ ngữ.Cấu trúc ngữ pháp của câu cũng sẽ thay đổi thành:

Phó từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính

dao-ngu-cau-truc
Đảo ngữ trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • I met her only once = Only once did I meet her

(Tôi mới gặp cô ấy 1 lần.)

Phó từ: Only once

Trợ động từ quá khứ: did

 • She sings beautifully = Beautifully does she sing

(Cô ấy hát hay.)

Phó từ: beautifully

Trợ động từ hiện tại chia theo chủ ngữ: does

Xem thêm:

 • Câu điều kiện

2. Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Có nhiều các cấu trúc đảo ngữ khác nhau. Sau đây là những cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh thông dụng nhất trong văn nói và văn viết mà các bạn cần nắm rõ:

Đảo ngữ với các trạng từ chỉ tần suất (thường là trạng từ phủ định)

Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Little/ ever + trợ động từ + S + V

(không bao giờ/hiếm khi ai đó làm gì)

Ví dụ:

 • She hardly does her homework = HARDLY does she do her homework.

(Hầu như cô ấy không bao giờ làm bài tập.)

 • I have never listened to such a good song = NEVER have I listened to such a good song.

(Chưa bao giờ tôi nghe một bài hát hay như thế.)

Đảo ngữ với NO và NOT ANY

No/ Not any + N (danh từ) + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • No expensive shoes shall I buy for you = Not any expensive shoes shall I buy for you.

(Tôi sẽ không mua cho bạn đôi giày đắt tiền nào nữa.)

 • Not any chances will we meet in the future.

(Chúng ta sẽ không có cơ hội nào gặp nhau trong tương lai nữa.)

Đảo ngữ với các cụm từ phủ định có “NO”

Cụm từ phủ định + trợ động từ + S + V

At no time: chưa từng bao giờ.

In no way: không còn cách nào.

On no condition: tuyệt đối không.

On no account = For no reasons: không vì bất cứ lý do gì.

Under/ In no circumstances: trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.

No longer: không còn nữa

No where: không một nơi nào

dao-ngu-trong-tieng-anh

Ví dụ:

 • We can’t fix this problem = In no way can we fix this problem.

(Không có cách nào ta có thể sửa chữa vấn đề này)

 • You didn’t have to cry that much = On no account did you cry that much.

(Không vì bất cứ lý do gì mà bạn phải khóc nhiều như vậy)

 • Leaving home is always a stupic idea = Under no circumstances should you leave home.

(Trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng không nên rời nhà)

 • My mom never lets me go out at night = At no time does my mom let me go out at night.

(Không bao giờ mẹ tôi cho tôi ra ngoài buổi tối)

 • This shop sells the best apples = No where can you buy apples as good as in this shop.

(Không một nơi nào bạn có thể mua táo ngon như ở cửa hàng này)

Đảo ngữ cấu trúc NO SOONER…. THAN

No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + V

(Ngay sau khi/Không bao lâu sau khi … thì…)

Ví dụ:

 • No sooner did I arrive home than my family started eating dinner.

(Ngay sau khi tôi về tới nhà thì gia đình tôi bắt đầu ăn tối)

 • No sooner did people leave than the parcel was delivered to the company.

(Ngay sau khi mọi người rời đi thì kiện thư được chuyển tới công ty)

Xem thêm: Cấu trúc No sooner…than trong tiếng Anh

Đảo ngữ với SUCH và SO…THAT

Such + tính từ + N + that + S + V

So + tính từ/trạng từ + trợ động từ + N + that + S + V

(Cái gì như nào đến nỗi mà…)

Ví dụ:

 • Such an interesting movie that I have seen it 3 times

= So interesting is this movie that I have seen it 3 times.

(Bộ phim hay đến nỗi tôi đã xem nó 3 lần)

Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO

Not only + trợ động từ + S + V but S also V

(không chỉ… mà còn)

Ví dụ:

 • Not only is he handsome but also smart.

(Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn thông minh)

 • Not only is she nice but she also speaks English fluently.

(Không chỉ tốt bụng cô ấy còn nói tiếng Anh rất giỏi)

Xem thêm: Cấu trúc Not only… but also trong tiếng Anh

Đảo ngữ trong tiếng Anh với UNTIL/ TILL

Not until/till + (S+V)/time + trợ động từ + S + V

(Cho đến khi… thì mới…)

Ví dụ:

 • Not until 11pm did he finish his report.

(Đến 11h anh ấy mới hoàn thành xong báo cáo)

 • Not till I told her did she realized that she left her phone home.

(Cho đến khi tôi nói với cô ấy, cô ấy mới nhận ra đã để điện thoại ở nhà)

Đảo ngữ trong tiếng Anh với ONLY

ONLY AFTER + N/V-ing/(S +V) + trợ động từ + S + V : Chỉ sau khi

 • Only after dinner can we go to the cinema.

(Chỉ sau bữa tối chúng ta mới có thể đi đến rạp phim.)

 • Only after finishing his exercise does he watch TV.

(Chỉ sau khi hoàn thành bài tập anh ấy mới xem Tivi.)

ONLY BY + N/V-ing + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách

 • Only by studying harder can students pass the final exam.

(Chỉ bằng cách học chăm hơn thì học sinh mới có thể vượt qua kì thi cuối kì.)

 • Only by production can a nation earn more money.

(Chỉ bằng việc sản xuất thì một quốc gia mới có thể kiếm tiền.)

ONLY IF + (S+V) + trợ động từ + S + V: Chỉ khi, nếu

 • Only if he agrees would she go = She would go only if he agrees.

(Nếu anh ấy đồng ý, cô ấy mới đi.)

 • Only if it doesn’t rain can children play outside.

(Chỉ khi trời không mưa, lũ trẻ mới được chơi ngoài trời.)

dao-ngu-trong-tieng-anh-hinh

ONLY IN THIS/THAT WAY + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách này/đó

 • Only in this way did he come back home.

(Chỉ bằng cách này anh mấy mới quay về nhà.)

 • Only in that way will he study harder.

(Chỉ bằng cách đó anh ấy mới học chăm hơn.)

ONLY THEN + trợ động từ + S + V: Chỉ đến lúc đó

 • Only then could you call me.

(Chỉ đến lúc đó bạn mới có thể gọi cho tôi.)

 • Only then did he recognize me.

(Chỉ đến lúc đó anh ấy mới nhận ra tôi.)

ONLY WHEN + (S +V) + trợ động từ + S + V: Chỉ đến khi (= NOT UNTIL)

 • Only when I called him did he recognize me.

(Chỉ đến khi tôi gọi anh ấy, anh ấy mới nhận ra tôi.)

 • Only when everything is prepared carefully will Son Tung come in.

(Chỉ đến khi mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận thì Sơn Tùng mới bước vào.)

Đảo ngữ trong tiếng Anh với câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1: Mệnh đề IF = Should S + V

If I stay, I won’t get any benefits = Should I stay, I won’t get any benefits.

(Nếu tôi ở lại, tôi chả có lợi gì)

If he has a lot of money, he will buy a new house = Should he have a lot of money, he will buy a new house

(Nếu anh ấy có nhiều tiền, anh ấy sẽ mua nhà mới)

Câu điều kiện loại 2: Mệnh đề IF = Were S + to-V/ Were + S…

If I were you, I would change my phone. = Were I you, I would change my phone.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đổi điện thoại)

If she brought more money, she would buy this dress. = Were she to bring more money, she would buy this dress.

(Nếu cô ấy mang nhiều tiền hơn, cô ấy sẽ mua chiếc váy này)

Câu điều kiện loại 3: Mệnh đề IF = Had + S + Phân từ II

If John had had a map yesterday, he would have found the way home.

= Had John had a map yesterday, he would have found the way home.

(Nếu John có bản đồ ngày hôm qua, anh đấy đã có thể tìm đường về nhà)

Chú ý: ở dạng phủ định, “NOT” được đặt sau chủ ngữ:

=> Had John not had a map yesterday, he would have got lost.

Xem thêm: Câu điều kiện trong Tiếng Anh

3. Bài tập ôn luyện cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Đọc đến đây là các bạn đã có khá đầy đủ kiến thức về câu đảo ngữ trong tiếng Anh rồi đó. Hãy cùng luyện tập tổng ôn kiến thức và sau đó check ngay với đáp án ở cuối bài nhé!

dao-ngu-trong-tieng-anh-bai-tap
Bài tập về đảo ngữ trong tiếng Anh

Viết lại câu sau sử dụng cấu trúc đảo ngữ:

1, I’ve never watched such a horrifying film. => Never…

2, She rarely travels far from her village. => Rarely…

3, Lily is my good friend as well as yours. => Not only…

4, My students are good at physics and they can play sports really well. => Not only…

5, The boss had just left the office when the telephone rang. => No sooner …

6, All employees didn’t get back to work until they had finished eating. => Only…

7, The door could not be opened without using force. => Only…

8, If you have further errors with your laptop, contact your seller for advice. => Should…

9, If we hear any further news, we will contact you immediately. => Should…

10, If I were you, I would tell him the truth. => Were…

11, If the government raised taxes, they would make people angry. => Were…

12, If we hadn’t been late, we wouldn’t have missed the last train. => Had…

13, He is strong enough to lift the rock. => So…

14,The milk is really hot. I can’t drink it now. => Such…

15, The day was foggy. We couldn’t see the road. => Such…

ĐÁP ÁN:

 1. Never have I watched such a horrifying film. (Chưa bao giờ tôi xem một bộ phim đáng sợ như thế.)
 2. Rarely does she travel far from her village. (Hiếm khi cô ấy đi xa khỏi làng của cô ấy.)
 3. Not only is Lily my good friend, but also yours. (Không chỉ Lily là bạn tốt của tôi, còn là của bạn nữa.)
 4. Not only are my students good at physics, but they also can play sports really well. (Học sinh của tôi không chỉ giỏi Vật lý, các em ấy còn chơi thể thao rất tốt.)
 5. No sooner had the boss left the office than the telephone rang. (Ngay sau khi người sếp rời khỏi văn phòng thì chuông điện thoại kêu.)
 6. Only when all employees had finished eating did they get back to work. (Chỉ khi tất cả nhân viên ăn xong thì họ mời quay lại làm việc.)
 7. Only by using force could the door be open. (Chỉ với sức đẩy thì cánh cửa mới mở ra được.)
 8. Should you have further errors with your laptop, contact your seller for advice. (Nếu bạn có những vấn đề trong tương lai với laptop của bạn, hãy liên hệ người bán tìm lời khuyên.)
 9. Should we hear any further news, we will contact you immediately. (Nếu chúng tôi nghe được tin nào khác, chúng tôi sẽ liên lạc bạn ngay.)
 10. Were I you, I would tell him the truth. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói cho anh ấy sự thật.)
 11. Were the government to raise taxes, they would make people angry. (Nếu chính phủ tăng thuế, họ sẽ khiến người dân tức giận.)
 12. Had we NOT been late, we wouldn’t have missed the last train. (Nếu chúng ta không bị muộn, chúng ta đã không lỡ chuyến tàu.)
 13. So strong is he that he can lift the rock. (Anh ấy khỏe đến nỗi có thể nâng được tảng đá.)
 14. Such hot milk that I can’t drink it now. (Sữa nóng đến nỗi tôi không thể uống được ngay bây giờ.)
 15. Such a foggy day that we couldn’t see the road. (Ngày nhiều sương mù đến nỗi tôi không thể thấy đường.)

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc Đảo ngữ trong tiếng Anh và bài tập nhỏ để bạn luyện tập. Đảo ngữ sẽ không còn là trở ngại lớn nếu chúng ta hiểu rõ cách dùng và luyện tập hằng ngày. Tham khảo thêm cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả để tiến bộ về mọi mặt, đánh tan nỗi lo ngữ pháp nhé.

Comments

comments

Top 5 đảo ngữ là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

Đảo ngữ là gì? Ví dụ về đảo ngữ trong tiếng Việt

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.71 (336 vote)
 • Tóm tắt: Đảo ngữ trong tiếng Việt là một hình thức tu từ có đặc điểm: thay đổi vị trí thông thường của một từ, cụm từ trong câu nhưng không làm mất đi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biện pháp đảo ngữ “dắng dỏi” kết hợp với hình ảnh ẩn dụ “cầm ve” đã xua tan đi không khí tĩnh mịch của buổi chiều quê. Thời gian được xác định câu thơ là lúc “tịch dương”- lúc mặt trời lặn nhưng các hoạt động của con người vẫn chưa kết thúc, chưa …

Tác dụng của biện pháp đảo ngữ và ví dụ đầy đủ

 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2023
 • Đánh giá: 4.51 (214 vote)
 • Tóm tắt: Đảo ngữ (còn gọi là đảo trang) là một hình thức tu từ có đặc điểm: thay đổi vị trí thông thường của một từ, cụm từ trong câu nhưng không làm mất đi quan hệ cú …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đảo ngữ (còn gọi là đảo trang) là một hình thức tu từ có đặc điểm: thay đổi vị trí thông thường của một từ, cụm từ trong câu nhưng không làm mất đi quan hệ cú pháp vốn có, nhằm mục đích nhấn mạnh, thể hiện cảm xúc của người viết hoặc tạo hình ảnh, …

Đảo ngữ (inversion) là gì? Cấu trúc và công thức chi tiết

 • Tác giả: zim.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 4.19 (569 vote)
 • Tóm tắt: Đảo ngữ là một cấu trúc thông dụng mà người học thường ngại sử dụng vì tính “ngược đời” của cấu … dao-ngu-inversion-la-gi-cau-truc-va- …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đảo ngữ (còn gọi là đảo trang) là một hình thức tu từ có đặc điểm: thay đổi vị trí thông thường của một từ, cụm từ trong câu nhưng không làm mất đi quan hệ cú pháp vốn có, nhằm mục đích nhấn mạnh, thể hiện cảm xúc của người viết hoặc tạo hình ảnh, …

CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 4 (336 vote)
 • Tóm tắt: 1. Đảo ngữ là gì? · Hardly does she skip her homeworks. (Cô ấy chẳng bao giờ bỏ không làm bài tập về nhà cả.) · Not any chances will we meet Edison in the future.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đảo ngữ trong tiếng Anh được hiểu là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ ngữ và động từ trong câu để nhấn mạnh một thành phần hay ý nghĩa của câu. Đảo ngữ có thể xảy ra với trạng từ, phó từ hay các trợ động từ. Sau khi đảo ngữ xảy ra, vị …

Đảo ngữ trong tiếng Anh

 • Tác giả: tienganhmoingay.com
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 3.81 (564 vote)
 • Tóm tắt: Đảo ngữ là gì? · Seldom do we visit him. (Hiếm khi chúng tôi viếng thăm ông ta.) ➝ Đảo ngữ từ câu “We seldom visit him”, nhấn mạnh sự hiếm khi. · Only once did …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đảo ngữ trong tiếng Anh được hiểu là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ ngữ và động từ trong câu để nhấn mạnh một thành phần hay ý nghĩa của câu. Đảo ngữ có thể xảy ra với trạng từ, phó từ hay các trợ động từ. Sau khi đảo ngữ xảy ra, vị …