Danh sách 8 hợp đồng nguyên tắc là gì hay nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách hợp đồng nguyên tắc là gì hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(V/v mua bán hàng hóa …………………………………..)

Số: …………….……………

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ………………………………………… chúng tôi gồm:

BÊN BÁN:……………………………………………………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………………

Điện thoại : …………… Fax: …………

Số ĐKKD : ………………

Mã số thuế : ……………………

Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………

(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN MUA:…………………………………………………………………

Địa chỉ :

Điện thoại : ………… Fax: ……………………….

Số ĐKKD : ……………

Mã số thuế : …………………………..

Đại diện : ……………………… Chức vụ: ………………

(Sau đây gọi là “Bên B”)

XÉT RẰNG:

– Bên A là một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực…………………….. tại Việt Nam, có khả năng …………………;

– Bên B là một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ………….. có nhu cầu ……………………………;

Sau khi thỏa thuận, hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc cung ứng hàng hóa …………………. cho bên B (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

Điều 1: Các nguyên tắc chung

Hai Bên tham gia ký kết Hợp đồng này trên cơ sở quan hệ bạn hàng, bình đẳng và cùng có lợi theo đúng các quy định của pháp luật.

Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thỏa thuận của hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản thay đổi nội dung hợp đồng nguyên tắc này được xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.

Các nội dung hợp tác, mua bán hàng hóa cụ thể theo từng thời điểm sẽ được cụ thể hóa trong các bản Hợp đồng mua bán cụ thể.

Điều khoản nào trong Hợp đồng mua bán mâu thuẫn với các điều khoản trong Hợp đồng này thì sẽ thực hiện theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này.

Các tài liệu có liên quan và gắn liền với Hợp đồng này bao gồm:

– Các Hợp đồng mua bán cụ thể theo từng thời điểm trong thời gian Hợp đồng nguyên tắc này có hiệu lực;

– ………………………

– ………………………

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi Hợp đồng này và các tài liệu khác liên quan và gắn liền với Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hợp đồng nguyên tắc là hợp đồng thể hiên những nguyên tắc chung làm cơ sở cho sự hợp tác giữa hai bên trong quan hệ cung ứng hàng hóa …………….. và là cơ sở cho các Hợp đồng mua bán cụ thể sau này.

2…………………………….

Điều 3: Hàng hóa mua bán

Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua số hàng hóa cụ thể như sau:

…………………………….

– Đơn giá: theo bảng báo giá của bên B có sự xác nhận của Bên A.

– Khối lượng cụ thể được thể hiện bằng các bản Hợp đồng mua bán cụ thể được ký kết giữa hai bên.

Điều 4: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Giá trị hợp đồng là tạm tính căn cứ vào đơn giá được xác nhận giữa 2 bên từng thời điểm và khối lượng thực tế được nghiệm thu giữa hai bên.

Bên B thanh toán giá trị hợp đồng cho bên A bằng hình thức giao nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bên A, số tài khoản …………………… mở tại Ngân hàng ………………………………………………

Đồng tiền sử dụng để thanh toán theo Hợp đồng này là Việt Nam Đồng (viết tắt VNĐ).

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Quyền của bên A

…………………………………………………………

……………………………………………………………

2. Nghĩa vụ của bên A

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Quyền của bên B

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

2. Nghĩa vụ của bên B

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Điều 7: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

Trong trường hợp mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà bên kia phải gánh chịu do việc thực hiện không đúng nghĩa vụ đó, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp xảy ra.

Mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này còn phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng với số tiền ………………………………

Điều 8: Bảo mật

Các Bên có trách nhiệm phải giữ kín tất cả những thông tin liên quan tới Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng, thông tin khách hàng mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn của Hợp đồng.

Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Mỗi Bên phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng không một nhân viên nào hay bất cứ ai thuộc sự quản lý của mình vi phạm điều khoản này.

Điều khoản này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng này hết hiệu lực và hai bên không còn hợp tác.

Điều 9: Loại trừ trách nhiệm của mỗi bên

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến cho mỗi bên không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên được loại trừ.

Điều 10: Sửa đổi, tạm ngừng thực hiện và chấm dứt Hợp đồng

Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi có thoả thuận bằng văn bản của các Bên.

Tạm ngừng thực hiện Hợp đồng trong các trường hợp sau:

……………………………………………………………

……………………….……………………………………

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Hợp đồng hết hạn và các Bên không gia hạn Hợp đồng;

b) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn;

c) Một trong các Bên ngừng kinh doanh, không có khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, lâm vào tình trạng hoặc bị xem là mất khả năng thanh toán, có quyết định giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;

d) Thanh lý Hợp đồng: Khi có nhu cầu thanh lý Hợp đồng, hai Bên tiến hành đối soát, thanh toán hoàn thiện các khoản phí. Sau khi hai Bên hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ tiến hành ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

Tất cả những phát sinh nếu có liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng.

Nếu không thương lượng đươc thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Chi phí sẽ do bên thua kiện trả, trừ phi có sự thỏa thuận của hai Bên.

Điều 12: Điều khoản quy định về hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày …/…/….

Trong vòng một (01) tháng trước khi thời hạn Hợp đồng kết thúc, nếu hai bên trong hợp đồng không có ý kiến gì thì hợp đồng này được tự động gia hạn 12 (Mười hai) tháng tiếp theo và chỉ được gia hạn 01 lần.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Top 8 hợp đồng nguyên tắc là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC LÀ GÌ?

 • Tác giả: glawvn.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 4.69 (300 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng nguyên tắc là thỏa thuận giữa các bên dưới dạng văn bản khi cung ứng dịch vụ hay mua bán hàng hóa, hợp đồng mang tính chất định hướng và là cơ sở để …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hợp đồng nguyên tắc là thỏa thuận giữa các bên dưới dạng văn bản khi cung ứng dịch vụ hay mua bán hàng hóa, hợp đồng mang tính chất định hướng và là cơ sở để thực hiện kí kết hợp đồng kinh tế chính thức. Hợp đồng nguyên tắc hay còn được gọi là thỏa …

Hợp đồng nguyên tắc là gì? 5 Điều không phải ai cũng biết về hợp đồng nguyên tắc

 • Tác giả: grabviec.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 4.41 (545 vote)
 • Tóm tắt: Thỏa thuận trong hợp đồng:
  Giá trị pháp lý:
  Thời gian ký kết:
  Đối tượng áp dụng:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình giao dịch – thương thảo thương mại, những thay đổi của của bên mua và bên bán sẽ được điều chỉnh bằng hợp đồng nguyên tắc. Hợp đồng này sẽ được dùng để thay thế cho hợp đồng chính thức khi các bên chưa muốn hoặc chưa thể xác định …

Hợp Đồng Nguyên Tắc

 • Tác giả: contracts-vn.com
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 4.3 (529 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng nguyên tắc (MOU) là văn bản ghi nhận cam kết ý tưởng, … các bên có thể hủy bỏ Hợp đồng nguyên tắc mà không chịu trách nhiệm gì ngoại trừ các quy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bản chất Hợp đồng nguyên tắc không bao hàm hiệu lực và sự ràng buộc pháp lý, các bên có thể hủy bỏ Hợp đồng nguyên tắc mà không chịu trách nhiệm gì ngoại trừ các quy định, điều khoản có nêu sự ràng buộc hoặc sự kiện, hành vi, quyền pháp lý tồn tại …

Hợp đồng nguyên tắc là gì? Mẫu hợp đồng nguyên tắc [Mới 2023]

 • Tác giả: luat247.vn
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 4 (574 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ✔ Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thay thế cho các loại hợp đồng chính thức khi mà các bên chưa thể (hoặc chưa muốn) xác định cụ thể khối lượng hàng hoá/ dịch vụ giao dịch giữa các bên; hoặc có thể các bên muốn hợp tác với nhau trong một khoản thời …

Hợp đồng nguyên tắc là gì? Mẫu hợp đồng nguyên tắc 2023

 • Tác giả: vanluat.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 3.99 (453 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng được sử dụng để thay thế cho các hợp đồng chính thức trong những trường hợp khi các bên chưa thể hoặc chưa muốn xác …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng được sử dụng để thay thế cho các hợp đồng chính thức trong những trường hợp khi các bên chưa thể hoặc chưa muốn xác định cụ thể khối lượng hàng hoá hoặc dịch vụ giao dịch giữa các bên. Thay vì ký kết từng hợp …

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 03/25/2023
 • Đánh giá: 3.6 (208 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó, tuy nhiên …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc có tính chất định hướng, các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau. Vì vậy, trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, các bên có thể tiến tới ký kết HĐ kinh tế chính thức hay chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục hợp …

Hợp đồng nguyên tắc là gì? So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2023
 • Đánh giá: 3.52 (594 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó, tuy nhiên …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử dụng tên “hợp đồng nguyên tắc”, “hợp đồng kinh tế” hoặc “hợp đồng thương mại” chỉ đơn giản là một tên và tên gọi cần phải được hướng tới nội dung của thỏa thuận. Hiện nay, trong nhiều lĩnh vực, pháp luật chuyên ngành yêu cầu tên của hợp đồng. Các …

Hợp đồng nguyên tắc và các vấn đề liên quan

 • Tác giả: fblaw.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 3.31 (213 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng nguyên tắc là gì? Hợp đồng nguyên tắc phải đảm bảo đầy đủ những yếu tố về mặt hình thức nội dung, theo quy định của pháp luật, không vi phạm các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi ký kết hợp đồng nguyên tắc sẽ có tác dụng thay thế chức năng của bản hợp đồng chính nếu như 2 bên không một chỉ định khối lượng hàng hóa/ dịch vụ trao đổi một cách cụ thể, rõ ràng hoặc giúp các bên có thể ký kết hợp đồng trong một khoảng thời …