Top 7 oxit axit là gì tốt nhất, đừng bỏ qua

Dưới đây là danh sách oxit axit là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Oxit axit là gì? tính chất hóa học của oxit axit trong hóa học lớp 8 như thế nào? Đây là câu hỏi gửi nhiều nhất cho VIETCHEM trong kỳ thi học kỳ và Trung học Phổ Thông vừa qua. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết về oxit axit, tính chất và bài tập có lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Định nghĩa oxit axit là gì?

Oxit axit còn được gọi là anhidrit axit, đây là các loại oixt có tác dụng với bazơ tạo thành muối hóa học, tác dụng với nước tạo thành axit. Oxit axit thường là của phi kim, tác dụng được với nước sẽ tạo ra các sản phẩm axit tương ứng. Oxit axit gồm hai nguyên tố hóa học, trong đó sẽ có một nguyên tố là oxi.

Công thức tổng quan là: MaOb.

oxit-axit-la-gi-3

Định nghĩa oxit axit là gì?

2. Cách gọi tên oxit axit

Cách đọc tên oxit axit

Cách đọc tên oxit axit trong hóa học

Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ‘‘Oxit’’

Chỉ số

Tên tiền tố

Ví dụ

1

Mono (không cần đọc đối với các hợp chất thông thường)

ZnO: Kẽm oxit

2

Đi

UO2: Urani đioxit

3

Tri

SO3: Lưu huỳnh trioxit

4

Tetra

5

Penta

N2O5: Đinitơ pentaoxit

6

Hexa

7

Hepa

Mn2O7: Đimangan heptaoxit

3. Oxit có những loại nào?

oxit-axit-la-gi-4

Phân loại oixt trong hóa học

3.1. Oxit bazơ

Đây là những loại oxit tác dụng được với axit để tạo thành muối và nước. Một số oxit bazơ phản ứng với nước để tạo thành bazơ tan gọi là kiềm.

 • Ví dụ: Na2O – NaOH, Fe2O3 – Fe(OH)3…

3.2. Oxit axit

Đây là những oxit tác dụng với bazo để tạo ra muối và nước, phản ứng với nước tạo thành một axit.

 • Ví dụ: Mn2O7 – HMnO4, CO2 – H2CO3, P2O5 – H3PO4.

3.3. Oxit lưỡng tính

Là loại oxit có thể tác dụng với axit hoặc bazơ để tạo muối và nước.

 • Ví dụ: Al2O3, ZnO.

3.4. Oxit trung tính

Đây là oxit không phản ứng với nước để tạo bazơ hay axit, không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối.

 • Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

4. Tính chất hóa học của oxit axit

4.1. Oxit axit có tính tan

Trừ SiO2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ:

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

SO2 + H2O→ H2SO3

4.2. Oxit axit tác dụng với nước H2O

Đa số các loại oxit axit khi tác dụng với nước H2O sẽ tạo ra dung dịch axit trừ SiO2.

SO3 + H2O → H2SO4

CO2 + H2O→ H2CO3 (Phản ứng thuận nghịch)

4.3. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo ra muối

Thông thường đó là các oxit tác dụng được với nước (Na2O, CaO, K2O, BaO)

SO3 + CaO -> CaSO4

P2O5 + 3Na2O -> 2Na3PO4

Các tính chất hóa học của oxit axit

Các tính chất hóa học của oxit axit

4.4 Tác dụng với bazơ tan

Bazo tan là bazo của kim loại kiềm và kiềm thổ mới. Cụ thể, có 4 bazo tan như sau: NaOH, Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2.

P2O5 + 6KOH → 2K3PO4 + 3H2O

Tuỳ vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ tham gia phản ứng mà sản phẩm tạo ra sẽ khác nhau, có thể là nước + muối trung hoà, muối axit hoặc hỗn hợp 2 muối.

 • Gốc axit tương ứng có hoá trị II

Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị I:

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 1: Phản ứng tạo muối axit

NaOH + SO2→ NaHSO3

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2: Phản ứng tạo muối trung hoà

2KOH + SO3 → K2SO3 +H2O

 • Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị II

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 1: Phản ứng tạo muối trung hoà

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2: Phản ứng tạo muối axit

SiO2 + Ba(OH)2 → BaSiO3

 • Đối với axit có gốc axit hoá trị III

Đối với kim loại có hoá trị I:

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 6:

P2O5 + 6NaOH → 2Na2HPO4 +H2O

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 4:

P2O5 + 4NaOH → 2NaH2PO4 +H2O

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2:

P2O5 + 2NaOH +H2O → 2NaH2PO4

4.5. Oxit lưỡng tính

Là loại oxit có thể tác dụng với axit hoặc bazơ để tạo muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

4.6. Oxit trung tính

Đây là oxit không phản ứng với nước để tạo bazơ hay axit, không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối.

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

5. Các dạng bài tập oxit axit tác dụng với bazo

5.1. Trường hợp 1

Khi các oxit axit (CO2, SO2…) tác dụng với dung dịch kiềm (KOH, NaOH…)

Phương trình hóa học

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2)

Cách giải

Bước 1: Xét tỉ lệ mol bazo và oxit axit, giả sử là T

– Nếu T ≤ 1: Sản phẩm thu được là muối axit tức chỉ xảy ra phản ứng (1)

– Nếu 1 < T < 2: Sản phẩm thu được là muối axit và muối trung hòa tức xảy ra đồng thời 2 phản ứng (1) và (2)

– Nếu T ≥ 2: Sản phẩm thu được là muối trung hòa tức chỉ xảy ra phản ứng (2).

Bước 2: Viết phương trình phản ứng và tính toán theo phương trình đó (nếu xảy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn và giải theo hệ phương trình)

Bước 3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài đã cho

oxit-axit-la-gi-5

Các dạng bài tập oxit axit thường gặp trong hóa học lớp 8

5.2. Trường hợp 2

Khi các oxit axit (CO2, SO2…) tác dụng với dung dịch kiềm thổ (Ca(OH)2, Ba(OH)2…)

Phương trình phản ứng

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Cách giải

Bước 1: Xét tỉ lệ

– Nếu T ≤ 1: Sản phẩm thu được là muối trung hòa (xảy ra phản ứng (1))

– Nếu 1 < T < 2: Sản phẩm thu được là muối axit và muối trung hòa (xảy ra phản ứng (1) và (2))

– Nếu T ≥ 2: Sản phẩm thu được là muối axit (xảy ra phản ứng (2)).

Bước 2 và bước 3 tương tự trường hợp 1.

6. Bài tập oxit axit có lời giải

oxit-axit-la-gi-7

Bài tập hóa học có lời giải chi tiết

Bài tập 1: Tiến hành sục khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào một lượng dư dung dịch Ca(OH)2. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được sau phương trình phản ứng.

Lời Giải:

Theo đề bài ta tính được nCO2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

Ca(OH)2 dư nên ta có phương trình phản ứng sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

0,25 → 0,25 → 0,25

Từ phương trình ta có n CaCO3 = 0,25 mol => m CaCO3 = 100 x 0,25 = 25 gam

Kết luận: Sau phản ứng ta thu được kết tủa có khối lượng 25 gam.

Bài tập 2: Tiến hành dẫn 2,24 lít khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào 150 ml dung dịch NaOH 1 M. Hãy tính nồng độ mol của các chất dung dịch có trong phản ứng.

Lời Giải:

Theo đề bài ta có nSO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol, nNaOH = CM.V = 1 x 0,15 = 1,15 mol

Phương trình phản ứng

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O (1)

0,1 0,15

0,075 0,15 0,075

Từ phương trình ta thấy SO2 dư nên số mol sẽ tính theo NaOH

=> nNa2SO3 = 0,2 (mol)

CO2 + Na2SO3 + H2O → 2NaHSO3 (2)

0,025 0,075

0,025 0,025 0,05

Theo phương trình (2) ta thấy NaHSO3 dư nên sẽ tính theo số mol của SO2

nNaHSO3 = 2nSO2 = 0,025.2 = 0,05 (mol) => m = 5,2 (gam)

nNa2SO3 dư = 0,075 – 0,025 = 0,05 (mol) => m = 6,3 (gam)

Bài tập 3: Tiến hành đốt cháy hoàn toàn 8 gam lưu huỳnh, sản phẩm khi được sinh ra sẽ được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M thu được kết tủa X và dung dịch Y. Khi đu nóng dung dịch Y ta thu được m gam kết tủa. Hãy tính giá trị của m.

Lời Giải:

Theo đề bài ta tính được nS = 8/32 = 0,25 ml; nBa(OH)2 = 0,4 X 0,5 = 0,2 ml

S + O2 → SO2

0,25 0,25

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3↓ + H2O (1)

0,25 0,2

Theo phương trình (1) ta thấy SO2 dư 0,05 mol => nBaSO3 = 0,2 (mol)

SO2 + BaSO3 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

0,05 0,2

Theo phương trình (2) ta thấy BaSO3 dư nên số mol sẽ được tính theo SO2

Vậy ta có kết tủa Y nBaSO3 dư = 0,2 – 0,005 = 0,15 mol

Bài tập 4: Sục 6,72 lít khí CO2 trong điều kiện tiêu chuẩn vào 400ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành.

Giải

Ta có: nCO2 = 6,72 x 22,4 = 0,3 (mol)

nNaOH = C­M x V = 1 x 0,4 = 0,4 (mol)

Phương trình hóa học

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

Có: 0,3mol 0,4mol

P/ứ: 0,2<- 0,4 -> 0,2

Theo PTHH (1) ta thấy CO2 dư nên số mol tính theo NaOH tức nNa2CO3 = 0,2 (mol)

nCO2­ p/ứ = 0,2 (mol) => nCO2 dư = 0,3 – 0,2 = 0, 1 (mol)

CO2 dư : CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 (2)

Có : 0,1mol 0,2mol

P/ứ: : 0,1 -> 0,1 -> 0,2

Theo PTHH (2) ta thấy Na2CO3 dư nên số mol tính theo CO2:

nNaHCO3 = 2nCO2 = 0,1 x 2 = 0,2 (mol)

nNa2CO3 dư = 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol)

Dung dịch thu được sau phản ứng gồm 2 muối: Na2CO3 (0,1 mol), NaHCO3 (0,2 mol)

mNa2CO3 = 0,1 x 106 = 10,6 (g)

mNaHCO3 = 0,2 x 84 = 16,8 (g)

Trên đây là những thông tin về oxit axitHóa chất VIETCHEM muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng qua đó các bạn đã biết được oxit axit là gì? cách gọi tên, tính chất hóa học và cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào?. Nếu bạn nào có thắc mắc về oxit, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào hộp thoại hỗ trợ trực tuyến 24/7 để được giải đáp tốt nhất.

>>>XEM THÊM: : Silicon có độc hại không? Những thông tin cần thiết về chúng

Top 7 oxit axit là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

Oxit axit là gì? Cách đọc oxit axit chuẩn xác nhất

 • Tác giả: labvietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 4.69 (418 vote)
 • Tóm tắt: 1.1. Oxit axit là gì? … Bao gồm các loại oxit khi tác dụng cùng với nước sẽ tạo ra axit và tạo thành muối hóa học khi phản ứng với kiềm. Thường …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Oxit axit còn được gọi là anhidrit axit, đây là các loại oixt có tác dụng với bazơ tạo thành muối hóa học, tác dụng với nước tạo thành axit. Oxit axit thường là của phi kim, tác dụng được với nước sẽ tạo ra các sản phẩm axit tương ứng. Oxit axit gồm …

Oxit axit là gì? Tính chất hóa học tiêu biểu của oxit axit

 • Tác giả: haitien.com.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 4.58 (298 vote)
 • Tóm tắt: Oxit axit thường là oxit của phi kim tương ứng với một axit hoặc kim loại thuộc nhóm có hóa trị cao. Vậy nhóm hợp chất hóa học này có những tính chất hóa học …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Oxit axit là gì? Đây là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim tương ứng với một axit hoặc kim loại thuộc nhóm có hóa trị cao. Vậy nhóm hợp chất hóa học này có …

Oxit Axit là gì? Tính chất hóa học của các oxit axit thường gặp

 • Tác giả: hoachat.com.vn
 • Ngày đăng: 10/10/2022
 • Đánh giá: 4.32 (397 vote)
 • Tóm tắt: Oxit axit là gì? … Oxit axit hay anhydrid axit, là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo thành axit hoặc tác dụng với bazơ tạo ra muối hóa học.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những thông tin cơ bản về oxit axit là gì, hóa chất VietChem hy vọng đã giúp bạn đọc hiểu thêm được oxit axit và những đặc điểm tính chất nổi bật cũng như cách gọi tên của nó. Nếu bạn đang còn thắc mắc bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hóa …

Oxit axit là gì? Tính chất hóa học, công thức và phân loại các oxit axit

 • Tác giả: ammonia-vietchem.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2022
 • Đánh giá: 4.15 (216 vote)
 • Tóm tắt: Oxit axit hay còn gọi là anhydrid axit, là oxit của phi kim hoặc kim loại với oxy mà ở trong đó, phi kim và kim loại ở trạng thái có số oxy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các oxit của nguyên tố chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có tính tuần hoàn liên quan đến tính axit. Oxit của kim loại kiềm (Na và Mg) có tính kiềm, oxit nhôm là chất lưỡng tính khi phản ứng cả dưới dạng base hoặc axit còn oxit của …

Oxit Axit Là Gì? Định Nghĩa, Tính Chất Đặc Trưng

 • Tác giả: nuoccat.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 3.99 (364 vote)
 • Tóm tắt: oxit axit là gì – Oxit axit là các loại oxit khi tác dụng với H2O sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm sẽ tạo ra muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Oxit axit là cái tên không thể quen thuộc hơn đối với học sinh phổ thông trong bộ môn hoá học. Nhưng không phải ai cũng nhớ được các tính chất và sự đặc trưng của nó. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu oxit axit là gì cũng như những điều liên quan đến …

OXIT AXIT LÀ GÌ? TÍNH CHẤT HÓA HỌC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 3.72 (558 vote)
 • Tóm tắt: Oxit axit hay còn gọi là anhiđrit axit, là oxit tác dụng với bazơ tạo thành muối hóa học, tác dụng với nước tạo thành axit. Oxit axit nói chung là phi kim,
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Oxit axit hay còn gọi là anhiđrit axit, là oxit tác dụng với bazơ tạo thành muối hóa học, tác dụng với nước tạo thành axit. Oxit axit nói chung là phi kim, tác dụng với nước cho sản phẩm axit tương ứng. Oxit axit bao gồm hai nguyên tố hóa học, một …

Oxit axit: Định nghĩa, cách gọi tên, tính chất và bài tập thực hành

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 3.57 (418 vote)
 • Tóm tắt: Định nghĩa oxit axit là gì? … Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit, chúng phản ứng với nước tạo thành axit hoặc tác …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài những thông tin về oxit axit ở trên, chuyên mục “Kiến thức cơ bản” trên website Monkey còn cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích xung quanh môn Hóa học, Vật lý, Toán…Các bạn hãy ghé đọc website thường xuyên để tích lũy thêm cho mình nhiều kiến …